Prepare to be redirected!

This content here is not updated! You can find me bloging with fresh content at

October 11, 2005

Innovatief idee van InterimIC: Diner Pensant

Technorati tags: ,

Dat ik vind ik wel een innovatief idee. Vandaar dat ik hier over wil schrijven. Ik kreeg een uitnodiging van InterimIC (bedankt Krijn) voor Diner Pensant. 120 Beslissers en beinvloeders uit de overheid, het bedrijfsleven en kennisinstellingen debateren 6 december aan de hand van een aantal stellingen en keynotes onder het genot van een exclusief diner. Dit jaar is het thema: Van Creatie naar Innovatie.
De discussies worden door een moderator op een Blackberry ingevoerd en draadloos naar het 'zenuwcentrum' gestuurd waarna ze op een groot scherm zichtbaar zijn. De conclusies worden op het eind in de vorm van mindmaps getoond. Je vindt de mindmaps van Diner Pensant van vorig jaar ook op de website van InterimIC. Ook kun je de foto's van vorig jaar bekijken. Lees hieronder o.a. de stellingen van dit jaar.


Continue reading "Innovatief idee van InterimIC: Diner Pensant" >>

August 20, 2005

New features in TypePad!

Scratch_a_thon_01New cool features introduced to TypePad. Not just an ordinary new release, but coming from the The Joy of Hacking ;-) Read about it at Benjamin Trott's posting.

The new features are (as described on Everything TypePad):

Photo Album Selection - You can now choose which photo albums to display on your weblog - no more all or nothing decisions!
Podcasting Support - Now TypePad supports Podcasting  - so your blog can be seen and heard.
Notes TypeList - No more TypeList hacking. The new Notes TypeList means you can now easily add any content or HTML to your sidebar.
XML Feeds - You can now easily publish XML feeds in your sidebar
Let your blog pay for itself - Pro level subscribers -who are- using Kanoodle text ads now can use the new "Auto-Pay" feature to have their earnings pay for their blog automatically.
New Gourmet Theme - So many of you are 'foodies' that we thought the next new theme should be a gourmet one

Going to do some experiments next week! Cool stuff, especially the Notes TypeList and XML feeds support. Do not know what this podcast support will be. Has anyone implemented some (or all) features? I would be happy to see them.


June 03, 2005

Rapport Innovatieplatform: Grenzen zoeken, grenzen verleggen

“Vaker durven falen bevordert innovatie”. Dat is de titel van de nieuwsbrief van het Innovatieplatform die geheel gewijd is aan het rapport Grenzen zoeken, grenzen verleggen (pdf) dat 31 mei is aangeboden aan de regering. In de nieuwsbrief wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:
Update 11 aug: link pdf file hierboven niet (meer) beschikbaar daarom een nieuwe link: Grenzen zoeken, grenzen verleggen (pdf) of de file uit mijn Furl archief. Tot slog van de server: Download grenzen_zoekenx_grenzen_verleggen_x_mei_2005.pdf

– Anders werken
– Minder regels, meer ruimte
– Alle Nederlandse interpretaties van aanbestedingsregels afschaffen
– Percentage overheidsbegroting reserveren voor innovatiebevordering
– Innovatiebevorderende overheid is noodzaak

Het Innovatieplatform wil meer werk maken van innovatie. De rol van de overheid als dinestverlener, inkoper en investeerder is een wezenlijke. In het slot van het rapport staat het ambitieniveau en het advies aan de overheid kort samengevat:


Continue reading "Rapport Innovatieplatform: Grenzen zoeken, grenzen verleggen" >>

February 14, 2005

ICT als innovatie-as

Het innovatieplatform benoemd binnenkort ICT als innovatie-as.
Deze moet als hét cruciale hulpmiddel Nederland in alle vier eerder aangewezen marktsectoren aan innovatieve impulsen helpen.


Continue reading "ICT als innovatie-as" >>

November 26, 2004

Na sociaal akkoord op weg naar Innovatieakkoord

Innovatieplatform_1
Meer en anders investeren, instituties vernieuwen en partijen verbinden. Dat zijn de sleutelwoorden in het derde grote advies van het Innovatieplatform, dat zich richt op 'de noodzakelijke herzieningen in het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem'. Eerder volgden al adviezen over de sleutelgebieden in Nederland en het beroepsonderwijs. Het nieuwe advies brengt de voorgestelde acties, inclusief eerdere voorstellen samen in een overkoepelende visie. De lijst van nieuwe acties concentreren zich op het onderzoeksbestel. Het innovatieplatform doet op dit terrein onder andere stevige voorstellen voor het invoeren van prestatiebekostiging in het universitair onderzoek -nog deze periode mee beginnen via de smartmix-, het krachtiger maken van de uitvoering van het beleid en het wegnemen van de bureaucratie en versnippering in het bestel.

Download Rapport Innovatieplatform Vitalisering van de kenniseconomie (.pdf)


November 23, 2004

Innovatieplatform komt op stoom

Innovatieplatform_2
Na een wat aarzelende start komt het Innovatieplatform nu op gang. De 'commissie Wijffels' heeft een rapport uitgebracht Vitaliseren van de kenniseconomie, waar ik later op terug zal komen en het platform zelf heeft geanalyseerd hoe we er voor staan, wat er gebeurd is en wat er moet gebeuren. In een helder rapport met interessante gegevens, tabellen en grafieken geven ze ons een doorkijkje. Ik heb hieronder het rapport staan en de bijlages waarin ook vele interessante zaken staan, zoals een swot van Nederland, verslagen van de projecten en een blik over de grenzen en in de regio's.

Download Werken aan innovatie - Innovatieplatform (.pdf)

Download bijlagen Werken aan innovatie - Innovatie platform (.pdf)


Continue reading "Innovatieplatform komt op stoom" >>

October 12, 2004

Waar is ICT in het sleutelgebiedenrapport van het Innovatieplatform?

Innovatieplatform
Stof tot discussie? Jawel op het Nationale ICT Debat was dit al onderwerp van gesprek. ICT is niet genoemd als sleutelgebied door het Innovatieplatform! Zie ook het bericht in de Automatiserings Gids. Ik citeer hierbij een passage uit het rapport "Voorstellen sleutelgebiedenaanpak":
"Het Innovatieplatform hoopt dan ook dat de bedrijven en kennisinstellingen in deze clusters het als een
uitdaging zien zichzelf verder te organiseren en te ontwikkelen. ICT wordt bijvoorbeeld alom erkend als een cruciale enabling technologie, maar als marktgebied zelf heeft zich in de sleutelgebiedenaanpak geen initiatief aangediend dat aan de criteria voldoet. In de sleutelgebieden “High-tech systemen en materialen” en “Creatieve Industrie” is ICT prominent aanwezig. Het pas gestarte ICT Regieorgaan speelt een belangrijke rol voor de ontwikkeling en toepassing van ICT in sleutelgebieden."
ICT als enabler? Volgens mij is dat wat Nicolass G. Carr bedoelt in zijn discussie Does IT Matter? Omdat ICT overal in zit/bij zit heeft het geen onderscheidend vermogen an sich meer. Het kan bepaalde ontwikkelingen wel drijven of stimuleren, zoals in het citaat ook staat. Een gamingsector zonder ICT is niet denkbaar, een content-creating sector zonder ICT is niet mogelijk.
Een ander opvallende zaak in het rapport is dat de Creatieve Industrie wel al sleutelgebied is benoemd. En dat is terecht mijns inziens. Ik heb hier al vaker geschreven over de Belevenismarkt, de Emotiemarkt en de Droommaatschappij. Ik citeer kort het rappport weer: "....om van de regio Amsterdam dé Europese vestigingsplaats te maken voor de content-industrie, zowel voor de entertainment als voor de social software."
ICT heeft dus veel kansen, als het eindelijk eens ophoudt zichzelf belangrijker te vinden dan de rest. In samenwerking met andere sleutelgebieden zoals de creatieve sector zal veel mogelijk zijn!

Download Voorstellen sleutelgebiedenaanpak innovatieplatform (pdf)


 • DEZE WEBLOG IS BEVROREN. ER KOMT HIER GEEN NIEUWE CONTENT.
  WEL OP:

  WWW.HANSONEXPERIENCE.COM (klik)

  (alle content van hier vind je daar ook)
  ZIE JE DAAR!
  My Photo

  • grazr

  My Archives Page  Statistics

  Wat lezen bezoekers van deze weblog nog meer?


My Disclaimer