Prepare to be redirected!

This content here is not updated! You can find me bloging with fresh content at http://www.hansonexperience.com!

Prepare to be redirected!

This page is a time delay redirect, please update your bookmarks to my new location at http://www.hansonexperience.com!

« Debbie Weil - The Corporate Blogging Book | Main | Reinventing Marketing »

August 02, 2006

Nederlands Expertise Centrum voor Leven Lang Leren (NELL)

Ik had gisteren een bijzonder interessant gesprek met Ben Janssen van de Open Universiteit. Hij heeft een vergelijkbare functie als ik bij Tulip Computers. Ben houdt zich bezig met het Nederlands Expertise Centrum voor Leven Lang Leren (NELL). Binnen het project van Leven Lang Leren (LLL) in de kennissamenleving werken diverse organisaties samen (zowel onderzoeksorganisaties als organisaties die als proeftuin kunnen fungeren). De internationale concurrentiekracht van het bedrijfsleven in de Europese landen zal vooral bepaalt worden door de mate waarin die landen erin slagen hun beroepsbevolking aan te zetten tot levens lang leren. Immers een hoogwaardige kenniseconomie zal er toe moeten bijdragen om ons welvaartspeil te kunnen behouden. LLL speelt daarin een sleutelrol als het gaat om het verhogen van arbeidsproductiviteit, innovatiekracht en arbeidsparticipatie.
Ben vertelde me dat we veel praten over kenniseconomie, maar dat er zo weinig gebeurt. Het onderzoek naar LLL is te versnippert. Daarom dus dat project, wat een interdisciplinair programma is. Het startpunt van het project is: A memorandum on Life Long Learning (pdf) European Communities 2000.
De startnotitie van NELL is te downloaden (pdf). De OU heeft expertise opgebouwd in een leven lang leren als je hun visie leest. Ben stuurt me nog nadere informatie over dit project, waar ik zeker op terug zal komen. Mijn idee is dat in leven lang leren het traditionele onderwijs aangevuld en verlengd zal worden met (afstands)leren op de nieuwe manier. Daarin zullen communities, dialoog en nieuwe media, zoals weblogs, podcasts, screencast, videologs, instant messaging en collaboration tools, een belangrijke plaats in gaan nemen. Waarbij we als deelnemer aan een leven lang leren vanuit interne sturing (pull in plaats van push en co-creatie in plaats van leerstofconsumptie) zelf ons pad voor persoonlijke ontwikkeling zullen plaveien. Maar dan zullen er dus wel voldoende (en andere) bouwstenen moeten zijn. NELL zal gaan onderzoeken hoe die bouwstenen er uit gaan zien en ze ontwikkelen. En het is goed te horen dat de verantwoordelijkheid zowel bij de individuele persoon ligt (immers: (interne) zelfsturing), als bij de overheid en het bedrijfsleven. Ik begreep van Ben Janssen dat in die driehoek het onderzoek plaats vindt.
Als je de 4 thema’s van onderzoek binnen LLL zo ziet dan belooft dat veel:

– wat betekent LLL voor individu, organisatie en samenleving
– hoe wordt LLL vormgegegeven in de professies
– hoe helpt technologie LLL waar en wanneer men dat wil
– volgens welke onderwijsmethoden vindt LLL plaats

Binnenkort mag ik eens een kijkje gaan nemen in The Learning Experience. Het innovatief leer- en trainingscentrum van de Open Universiteit waarin het draait om ervaringsleren: een combinatie van zelfstudie en interactieve vormen als games, assessments en workshops om hetgeen wat geleerd moet worden ook te ervaren. Ik verheug me daarop. Ik hoop dan het een en ander vast te kunnen leggen met foto’s en misschien wel een videootje te kunnen maken.

Technorati tags: , , ,


TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8341f929053ef00d834a4770353ef

No trackback-function on your blog? Use:
Wizbang stand-alone trackback pinger

Listed below are links to weblogs that reference Nederlands Expertise Centrum voor Leven Lang Leren (NELL):

Comments
Martijn Zoet

Hans,

Een interessant bericht en ook zeker een interessant onderzoek om te gaan volgen. Ik ben met je eens dat nieuwe media een belangrijke rol gaan spelen in de toekomst voor het leven lang leren(LLL). Daarnaast denk ik vooral dat het de bouwstenen, met daarbij naar mijn mening de business models voorop, van de organisaties(zowel opleidingsinstituten, universiteiten en hoge scholen) zijn die aangepast moeten worden, de techniek volgt daarna van zelf.

Een voorbeeld hiervan waar ik op dit moment zelf in geïnteresseerd ben is OpenCourseWare. Bij dit principe wordt het cursus materiaal gratis beschikbaar gesteld. Ik weet niet of dit in je gesprek met Ben Janssen naar voren gekomen is maar de Open Universiteit gaat hier zelf ook mee experimenten. Zij zullen, naar eigen zeggen, één van de eerste instanties zijn die zelfstudiemateriaal gratis beschikbaar zullen gaan stellen. Ik ben niet op de hoogte of dit een onderdeel is van het LLL project maar het zou wel aansluiten bij de inhoud ervan.

Ben Janssen

Beste Martijn,

De Open Universiteit heeft recent inderdaad een project gelanceerd met de naam Open Educational Resources, waarin voorlopig op beperkte schaal kortere OU-cursussen vrijelijk op internet beschikbaar worden gesteld. Het project wordt gefinancierd door OCW en de Hewlett Foundation. De laatste is een van de drijvende krachten achter de wereldwijde Open Edcational Reources ontwikkeling, waarvan het MIT Open Courseware project voor velen het bekendste is; zie hun website: http://www.hewlett-org/programs/education

Je hebt gelijk wanneer je zegt dat Open Educational Resources het hart van de discussie over business models raken, met name van de organisaties die onderwijs via het internet aanbieden. De discussie hierover is pas begonnen. Vandaar dat wij op de OU voorlopig ons project klein opstarten. Wij wilen bekijken welke andere business modellen gehanteerd kunnen worden en welke konskewenties de mogelijk andere modelleen zullen hebben. Tot slot is ook van belang of de konskwenties wenselijk zijn.Tegelijkertijd met ons project co-financiert de Hewlett Foundation twee andere open educational resources projecten, te weten een project van de European Association of Distance Teaching Universities (zie http://wwww.eadtu.nl) en van de UK Open University. Deels zijn wij partner in deze andere projecten, deels wisselen we informatie uit.
De koppeling met levenlang leren bestaat hieruit dat open educational resources mogelijk een goede manier zijn om mensen "terug te winnen" voor leren.
We zijn net begonnen met de projecten. We hopen aan het einde van dit jaar de eerste resultaten te kunnen tonen. De cursussen zullen een voor een redelijk snel beschikbaar komen.Ik zou zeggen: kijk regelmatig op onze site.

The comments to this entry are closed.

 • DEZE WEBLOG IS BEVROREN. ER KOMT HIER GEEN NIEUWE CONTENT.
  WEL OP:

  WWW.HANSONEXPERIENCE.COM (klik)

  (alle content van hier vind je daar ook)
  ZIE JE DAAR!
  My Photo

  • grazr

  My Archives Page  Statistics

  Wat lezen bezoekers van deze weblog nog meer?


My Disclaimer